Pradaxa och Praxbind

Se filmen som förklarar administrering av Praxbind®1

Administrering1

 • Den rekommenderade dosen av Praxbind® är 5 g, levererat i två injektionsflaskor som var och en innehåller 50 ml (50 mg/ml). Två injektionsflaskor utgör en komplett dos.
 • En och samma dos rekommenderas till samtliga patienter. Ingen dosjustering behövs vid nedsatt njur-/leverfunktion eller för äldre patienter.


En redan existerande venös infart kan användas1

• Praxbind® får dock inte blandas eller ges samtidigt med andra läkemedel.

Annan understödjande behandling kan användas tillsammans med Praxbind®, använd såsom exempelvis: mekanisk kompression, kirurgisk hemostas, vätskeersättning (kolloider), blod, färskfrusen plasma (som plasmaexpander), eller trombocyter (om antal ≤ 60x109/l).1

Kan jag återuppta behandling med Pradaxa® efter behandling med Praxbind®?

Ja. Behandling med Pradaxa® kan återupptas 24 timmar efter administrering av Praxbind®, förutsatt att patienten är kliniskt stabil och att adekvat hemostas har uppnåtts. Annan anti-trombotisk behandling (t ex lågmolekylärt heparin) kan initieras omedelbart efter avslutad behandling med Praxbind®, eftersom Praxbind® inte reverserar effekten av andra antikoagulantia.1

Kan jag ge en andra 5 g dos av Praxbind®

Ja.1 Administrering av en andra 5 g dos av Praxbind® kan övervägas i följande fall:
 • återkommande kliniskt relevant blödning i kombination med förlängd koagulationstid, eller
 • om en potentiellt återkommande blödning skulle vara livshotande och förlängd koagulationstid observeras, eller
 • om patienten är i behov av ytterligare akut kirurgi/brådskande procedurer och har förlängd koagulationstid.

Hur är det med läkemedelsinteraktioner och Praxbind®?

Praxbinds farmakokinetiska egenskaper och höga specificitet för bindning till Pradaxa® gör det osannolikt att Praxbind® skulle interagera med andra läkemedel. Några formella interaktionsstudier har dock inte genomförts.

Det finns inga kända kontraindikationer för Praxbind®.1

Kan jag ordinera Praxbind® till patienter med nedsatt njurfunktion?

Ja. Nedsatt njurfunktion påverkar inte den reverserande effekten av idarucizumab.1 Ingen dosjustering behövs för patienter med nedsatt njurfunktion.

Förvaring/hantering av Praxbind®1

Praxbind® har en hållbarhetstid på 36 månader och levereras i injektionsflaskor med färdigblandad lösning som måste förvaras i kylskåp vid 2–8ºC. Får inte frysas.

Innan användning kan den oöppnade injektionsflaskan förvaras i rumstemperatur (25°C) i upp till 48 timmar, om den förvaras i originalförpackningen så att den skyddas från ljus, eller upp till 6 timmar om den utsätts för ljus.

 • Före administrering ska Praxbind inspekteras visuellt med avseende på partiklar och missfärgning. (Praxbind® är en klar till svagt opaliserande, färglös till svagt gul lösning)
 • Om en existerande venös infart används för att administrera Praxbind® måste den spolas med NaCl 9 mg/ml före och efter infusionen. Inga andra infusioner får administreras parallellt genom samma venösa infart
 • Praxbind® får inte blandas eller ges samtidigt med andra läkemedel
 • Efter att injektionsflaskan har öppnats ska behandlingen med Praxbind® påbörjas omedelbart, eller inom maximalt 1 timme.
 • Ingen inkompatibilitet har observerats mellan Praxbind® och polyvinylklorid, polyeten, infusionsset av polyuretan eller sprutor av polypropen
REFERENSER: 
 1. Praxbind produktresumé, fass.se
 2. Pollack CV et al. N Engl J Med 2015 Aug 6; 373(6):511-520
 3. Connolly SJ, et al. N Engl J Med 2009;361:1139-51 [Erratum: N Engl J Med 2010 Nov 4;363:1875-6 och N Engl J Med 2014;371(15):1464-5]
 4. Connolly SJ et al. Circulation 2013;128(3):237-243.
 5. Graham DJ et al. Circulation 2015;131(2):157–164.
 6. Larsen TB et al. Am J Med 2014;127(7):650–656.e5.
 7. Larsen TB et al. Am J Med 2014;127(4):329–336.e4.
 8. Pradaxa produktresumé, fass.se
 9. Xarelto produktresumé, fass.se
 10. Eliquis produktresumé, fass.se
 11. Seeger JD et al. Presented at AHA 2014.
 12. Villines TC et al. Presented at AHA 2014.
 13. Lauffenburger JC et al. J Am Heart Assoc 2015;4(4):e001798.
 14. Abraham NS et al. BMJ 2015;350:h1857.
 15. Roger VL et al. Circulation 2011;123:e18–e209.