Material

Ladda ned videor

I detta bibliotek finns en samling videor som riktar sig till sjukvårdspersonal, och vårdgivare

Så här fungerar PRAXBIND®
Ladda ned
Administrering av PRAXBIND®
Ladda ned
Nya behandlingsmöjligheter inom strokesjukvården: Rebecca Undén Göransson, överläkare och strokespecialist vid Danderyds SjukhusBeställ / Ladda ner artiklar

Detta bibliotek innehåller en samling vetenskapliga publikationer för sjukvårdspersonal. Ladda gärna ned materialet för egen användning i enlighet med våra användarvillkor. Om du istället vill ha en tryckt kopia är du välkommen att kontakta din lokala kontaktperson på Boehringer Ingelheim.

RE-VERSE AD

Läs om interimsresultaten i den globala pospektiva kohortstudien i fas III som syftar till att undersöka behandling med Praxbind hos dabigatran-behandlade patienter som drabbats av livshotande eller okontrollerad blödning, eller som behöver akut kirurgi/brådskande procedurer.

Beställ artikel

FDA-analysen av Medicare

I en pågående genomgång av Pradaxa har den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) genomfört en studie på mer än 134 000 Medicare-patienter i åldern 65 år eller äldre, där Pradaxa jämförs med warfarin avseende risken för stroke, blödning, hjärtinfarkt och död.

Beställ artikelPradaxa® (dabigatranetexilat), antikoagulantium, Rx, F, kapslar 110 mg resp 150 mg Indikationer: Prevention av stroke och systemisk embolism hos vuxna patienter med icke valvulärt förmaksflimmer (NVAF), med en eller flera riskfaktorer, såsom tidigare stroke eller transitorisk ischemisk attack (TIA); ålder ≥ 75 år; hjärtsvikt (NYHA klass ≥ II); diabetes mellitus; hypertension. Behandling av djup ventrombos (DVT) och lungemboli (LE), och förebyggande av återkommande DVT och LE hos vuxna. Profylax av venös tromboembolisk sjukdom hos patienter som genomgått elektiv total protesoperation i höft- eller knäled. Styrkor och förpackningar: 60 x 1 samt multiförpackning 3 x 60 x 1, blister. Varningar och försiktighet: Njurfunktionen bör bedömas innan behandling påbörjas. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Patienter med svår njurfunktionsnedsättning (kreatininclearance < 30 ml/min). Pågående kliniskt signifikant blödning. Organskador med risk för blödning. Spontan eller farmakologisk nedsättning av hemostasen. Nedsatt leverfunktion eller leversjukdom som förväntas påverka överlevnaden. Samtidig systemisk behandling med ketokonazol, ciklosporin, itrakonazol och dronedaron. Mekanisk hjärtklaffprotes. För senaste prisuppgift samt övrig information se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 06/2018.

Praxbind® (idarucizumab), EF, ATC-kod V03AB. Indikation: För vuxna patienter behandlade med Pradaxa® (dabigatranetexilat) när snabb reversering av Pradaxas antikoagulerande effekt krävs: Inför akut kirurgi/brådskande procedurer; Vid livshotande eller okontrollerad blödning. Styrkor och förpackningar: 2 injektionsflaskor à 2,5 g/50 ml injektions-/infusionsvätska, lösning. Varningar och försiktighet: Känd överkänslighet (t ex anafylaktisk reaktion) mot idarucizumab eller något av hjälpämnena eller ärftlig fruktosintolerans är tillstånd som noga måste vägas mot den potentiella fördelen med behandlingen. Genom att reversera dabigatranbehandlingen utsätts patienterna för den risk för trombos som är knuten till deras underliggande sjukdom. För att minska denna risk skall återinsättning av behandling med blodförtunnande medel övervägas så snart det är medicinskt lämpligt. För fullständig förskrivarinformation se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 08/2018. Boehringer Ingelheim AB, 08-7212100 .
▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.