Påbörja behandling och byte till Pradaxa

Dosering8

Den rekommenderade doseringen av Pradaxa® är 300 mg i form av 150 mg kapslar som tas två gånger dagligen, dvs var 12:e timme.
Patienter ≥80 år bör behandlas med en daglig dos på 220 mg i form av 110 mg kapslar som tas två gånger dagligen, dvs var 12:e timme.

Rätt dos för rätt patient8

 • Även för patienter med lätt till måttligt nedsatt njurfunktion (CrCl 30–≥80 ml/min)

 • Patienter som är ≥75 år med samtidig komorbiditet/medicinering som ökar blödningsrisken
 • För alla patienter med verapamil

Prover för insättning och uppföljning

 • Kontrollera innan insättning Blodprover
  • blodstatus inkl Hb och TPK
  • leverstatus
  • kreatinin
  • APTT
  • PK/INR
 • Innan du förskriver Pradaxa® är det viktigt att du räknar ut patientens eGFR. Pradaxa är kontraindicerat till patienter med CrCl <30 ml/min
 • CHA2DS2-VASc riskbedömning
 • Behandling med Pradaxa® vid djup ventrombos och lungemboli skall föregås av fem dagars behandling med heparin/lågmolekylärt heparin.

Viktig information vid förskrivning av Pradaxa till patienter med förmaksflimmer:

Alla patienter som får Pradaxa förskrivet bör få en patientinformationsbroschyr om Pradaxa och ges grundlig information. Numera finns patientinformationskortet i varje Pradaxa-förpackning. Dessutom finns ett särskilt framtaget halsband som visar att patienten behandlas med Pradaxa. Särskilt bör patienten upplysas om:
 • Tecken och symtom på blödning och när de ska söka vård.
 • Att det är viktigt att följa behandlingen.
 • Värdet av att alltid ha med sig patientkortet
 • Behovet att informera vården om att de behandlas med Pradaxa ifall patienten ska genomgå kirurgi eller ingrepp.

Att tänka på innan man påbörjar behandlingen med Pradaxa.8

Före behandling med Pradaxa startas, måste njurfunktionen undersökas genom att beräkna kreatininclearance (CrCl) för att utesluta patienter med allvarligt nedsatt njurfunktion (dvs. CrCl < 30 ml/min). Under behandlingen måste njurfunktionen följas i vissa kliniska situationer där det finns misstanke om nedsatt eller försämrad njurfunktion (t.ex. hypovolemi, dehydrering och bruk av läkemedel som kan påverka njurfunktionen, etc.).
Njurfunktionen bör bedömas genom att beräkna kreatininclearance (CrCl) före insättning av Pradaxa för att utesluta patienter med allvarlig njurfunktionsnedsättning (CrCl <30 ml/min) från behandling. Under behandlingen måste njurfunktionen följas i vissa kliniska situationer där det är misstanke om nedsatt eller försämrad njurfunktion (t.ex. hypovolemi, dehydrering och bruk av läkemedel som kan påverka njurfunktionen, etc.). Hos patienter > 75 år och hos patienter med njursvikt bör njurfunktionen undersökas minst en gång om året.

Hur byta från warfarin till Pradaxa?8

Pradaxa kan sättas in så snart INR < 2,0 efter utsättning av warfarin. Rekommendationen gäller både för 150 mg x 2 och 110 mg x 2.

Hur byta från pradaxa till Warfarin?8

Anpassa tid för behandlingsstart med warfarin så här:
 • CrCl ≥ 50 ml/min, påbörja behandlingen med warfarin 3 dagar innan behandling med Pradaxa avslutas.
 • CrCl ≥ 30< 50 ml/min, påbörja behandlingen med warfarin 2 dagar innan behandling med PRADAXA avslutas.

Hur byta till ett parenteralt antikoagulantium?8

Efter den sista dosen Pradaxa rekommenderas att vänta 12 timmar före byte till ett parenteralt antikoagulantium.

Hur byta från parenteralt antikoagulantium?8

Första dosen Pradaxa ges 0-2 timmar innan nästa planerade dos av antikoagulantium8 i injektionsform skulle ha givits.

Vid behandling av djup ventrombos eller lungemboli:

Vad ska man göra om man glömmer en dos?8

Missad dos kan tas fram till 6 timmar före nästa schemalagda dos. Om det är mindre än 6 timmar kvar till nästa dostillfälle, ska den missade dosen hoppas över. Dubbeldos ska inte tas för att kompensera för enstaka missade doser. Det är rekommenderat att ta Pradaxa regelbundet, med ca 12 timmars intervall, för optimal effekt och säkerhet.
REFERENSER:
 1. Praxbind produktresumé, fass.se
 2. Pollack CV et al. N Engl J Med 2015 Aug 6; 373(6):511-520
 3. Connolly SJ, et al. N Engl J Med 2009;361:1139-51 [Erratum: N Engl J Med 2010 Nov 4;363:1875-6 och N Engl J Med 2014;371(15):1464-5]
 4. Connolly SJ et al. Circulation 2013;128(3):237-243.
 5. Graham DJ et al. Circulation 2015;131(2):157–164.
 6. Larsen TB et al. Am J Med 2014;127(7):650–656.e5.
 7. Larsen TB et al. Am J Med 2014;127(4):329–336.e4.
 8. Pradaxa produktresumé, fass.se
 9. Xarelto produktresumé, fass.se
 10. Eliquis produktresumé, fass.se
 11. Seeger JD et al. Presented at AHA 2014.
 12. Villines TC et al. Presented at AHA 2014.
 13. Lauffenburger JC et al. J Am Heart Assoc 2015;4(4):e001798.
 14. Abraham NS et al. BMJ 2015;350:h1857.
 15. Roger VL et al. Circulation 2011;123:e18–e209.