Praxbind

Evidensen

Säkerhet och effekt med Praxbind® har undersökts i:1,2

 • Fas I-studier på friska vuxna och individer med olika ålder, kroppsvikt, etnicitet, kön och njurfunktion
 • RE-VERSE AD™, en fas III-studie på patienter som behandlas med Pradaxa® och som drabbas av livshotande eller okontrollerad blödning, eller som behöver akut kirurgi/brådskande procedurer

Hur snabbt verkar Praxbind®?

Den reverserande effekten av Praxbind ses omedelbart efter administrering.


Figur: Reversering av dabigatrans antikoagulerande effekt mätt med dTT(utspädd trombintid) hos en grupp friska vuxna (administrering av idarucizumab/placebo vid timme 0).

RE-VERSE AD™: resultat från studien2

 • Den reverserande effekten av Praxbind sågs omedelbart efter administrering
 • Maximal procentuell reversering under de första 4 timmarna var 100% (95% KI 100–100)
 • Komplett reversering sågs i 9 fall av 10
 • Inga säkerhetsproblem har hittills identifierats

Studier på friska vuxna1

Resultat
 • Omedelbart efter administreringen av 5 g Praxbind® kunde ingen antikoagulationsaktivitet uppmätas med dTT, ECT, aPTT, TT eller ACT
 • En total och ihållande reversering av dabigatrans antikoagulerande effekt mätt med dTT(utspädd trombintid) sågs omedelbart efter administrering av idarucizumab och kvarstod under hela observationstiden på minst 24 timmar
 • Liknande resultat observerades även hos äldre individer och individer med lätt eller måttligt nedsatt njurfunktion
REFERENSER: 
 1. Praxbind produktresumé, fass.se
 2. Pollack CV et al. N Engl J Med 2015 Aug 6; 373(6):511-520
 3. Connolly SJ, et al. N Engl J Med 2009;361:1139-51 [Erratum: N Engl J Med 2010 Nov 4;363:1875-6 och N Engl J Med 2014;371(15):1464-5]
 4. Connolly SJ et al. Circulation 2013;128(3):237-243.
 5. Graham DJ et al. Circulation 2015;131(2):157–164.
 6. Larsen TB et al. Am J Med 2014;127(7):650–656.e5.
 7. Larsen TB et al. Am J Med 2014;127(4):329–336.e4.
 8. Pradaxa produktresumé, fass.se
 9. Xarelto produktresumé, fass.se
 10. Eliquis produktresumé, fass.se
 11. Seeger JD et al. Presented at AHA 2014.
 12. Villines TC et al. Presented at AHA 2014.
 13. Lauffenburger JC et al. J Am Heart Assoc 2015;4(4):e001798.
 14. Abraham NS et al. BMJ 2015;350:h1857.
 15. Roger VL et al. Circulation 2011;123:e18–e209.