Material

Ladda ned videor

I detta bibliotek finns en samling videor som riktar sig till sjukvårdspersonal, och vårdgivare

Så här fungerar PRAXBIND®
Ladda ned
Administrering av PRAXBIND®
Ladda ned
Nya behandlingsmöjligheter inom strokesjukvården: Rebecca Undén Göransson, överläkare och strokespecialist vid Danderyds SjukhusBeställ / Ladda ner artiklar

Detta bibliotek innehåller en samling vetenskapliga publikationer för sjukvårdspersonal. Ladda gärna ned materialet för egen användning i enlighet med våra användarvillkor. Om du istället vill ha en tryckt kopia är du välkommen att kontakta din lokala kontaktperson på Boehringer Ingelheim.

RE-VERSE AD

Läs om interimsresultaten i den globala pospektiva kohortstudien i fas III som syftar till att undersöka behandling med Praxbind hos dabigatran-behandlade patienter som drabbats av livshotande eller okontrollerad blödning, eller som behöver akut kirurgi/brådskande procedurer.

Beställ artikel

FDA-analysen av Medicare

I en pågående genomgång av Pradaxa har den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) genomfört en studie på mer än 134 000 Medicare-patienter i åldern 65 år eller äldre, där Pradaxa jämförs med warfarin avseende risken för stroke, blödning, hjärtinfarkt och död.

Beställ artikel


Länkar till andra webbsidor

Här hittar du intressanta länkar till andra webbsidor.

Presentationer från BI-sponsrade event på ESC-kongressen 2015 i London (du måste vara medlem i ESC för att kunna se dessa videor)Här diskuterar professor Verhamme och RE-VERSE ADs huvudprövare professor Pollac reversering av NOAK och resultaten från interimsanalysen av RE-VERSE AD vid ett BI-sponsrat event på ESC-kongressen i London 2015 (vi beklagar den dåliga ljudkvaliteten i början av inspelningen).


Professor Weiz ger en presentation om handläggningen av patienter på antikoagulationsbehandling som behöver kirurgi vid ett BI-sponsrat event på ESC-kongressen i London 2015.


Professor Diener talar om NOAK och strokeprevention från en neurologs synvinkel vid ett BI-sponsrat event på ESC-kongressen 2015 i London.


RE-VERSE ADs huvudprövare professor Pollac håller en presentation om hur man handlägger akuta interventioner och blödningar hos patietner på antikoagulationsbehandling vid ett BI-sponsrat event på ESC-kongressen i London 2015.


Pradaxa® (dabigatranetexilat), kapslar 75 mg, 110 mg resp 150 mg. Antikoagulantium, Rx, F. Indikationer: 110 mg; 150 mg: Prevention av stroke och systemisk embolism hos vuxna patienter med icke valvulärt förmaksflimmer (NVAF), med en eller flera riskfaktorer, såsom tidigare stroke eller transitorisk ischemisk attack (TIA); ålder ≥ 75 år; hjärtsvikt (NYHA klass ≥ II); diabetes mellitus; hypertension. Behandling av djup ventrombos (DVT) och lungemboli (LE), och förebyggande av återkommande DVT och LE hos vuxna. 75 mg; 110 mg: Profylax av venös tromboembolisk sjukdom (VTE) hos patienter som genomgått elektiv total protesoperation i höft- eller knäled. 75 mg; 110 mg; 150 mg: Behandling av VTE och förebyggande av återkommande VTE hos pediatriska patienter från födseln till under 18 års ålder. Kontraindikationer: Patienter med svår njurfunktionsnedsättning. Pågående kliniskt signifikant blödning. Organskador med risk för blödning. Samtidig behandling med andra antikoagulantia. Nedsatt leverfunktion eller leversjukdom som förväntas påverka överlevnaden. Samtidig systemisk behandling med ketokonazol, ciklosporin, itrakonazol, dronedaron och den fasta doskombinationen glekaprevir/pibrentasvir. Hjärtklaffprotes som fordrar antikoagulationsbehandling. Varningar och försiktighet: Försiktighet vid tillstånd som ger ökad risk för blödning. Njurfunktionen bör bedömas innan behandling påbörjas. För ytterligare information samt priser se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 01/2021. Boehringer Ingelheim AB, 08-721 21 00.

Praxbind® (idarucizumab), 2,5 g/50 ml injektions-/infusionsvätska, lösning. Rx, EF, ATC-kod V03AB. Indikationer: För vuxna patienter behandlade med Pradaxa® (dabigatranetexilat) när snabb reversering av Pradaxas antikoagulerande effekt krävs: Inför akut kirurgi/brådskande procedurer; Vid livshotande eller okontrollerad blödning. Varningar och försiktighet: Känd överkänslighet (t ex anafylaktisk reaktion) mot idarucizumab eller något av hjälpämnena eller ärftlig fruktosintolerans är tillstånd som noga måste vägas mot den potentiella fördelen med behandlingen. Genom att reversera dabigatranbehandlingen utsätts patienterna för den risk för trombos som är knuten till deras underliggande sjukdom. För att minska denna risk skall återinsättning av behandling med blodförtunnande medel övervägas så snart det är medicinskt lämpligt. För ytterligare information se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén: 09/2020. Boehringer Ingelheim AB, 08-721 21 00